Como asociarse

 • Modelo de vontade de adhesión como entidade asociada ao Grupo de Acción Costeira Ría de Pontevedra-GALP 6 (DESCARGA en Word ou Pdf)
 • Documentación a presentar:
  • Copia compulsada dos estatutos e acta de constitución
  • Copia compulsada da acreditación da súa inscrición no rexistro correspondente
  • Copia compulsada do C.I.F.
  • Poder suficiente do/a representante da entidade solicitante e DNI compulsado da persoa representante
  • Outros: Acordo da Xunta directiva para asociarse ao GALP 6. Nomeamento de representante legal. Memoria de actividades