Beneficiarios dos proxectos

PRODUTIVOS
Persoas físicas ou xurídicas que:

  • Estean empadroadas ou con domicilio social no territorio
  • Desenvolvan o proxecto no ámbito territorial
  • Teñan a categoría de PEMES
  • Non sexan empresas en crise

NON PRODUTIVOS

  • Confrarías de pescadores e federacións
  • Asociacións profesionais do sector pesqueiro e as federacións
  • Entidades sen ánimo de lucro integradas só por confrarías ou asociacións do sector pesqueiro
  • Entidades públicas locais
  • Asociacións declaradas de utilidade pública
  • Entidades sen ánimo de lucro que teñan entre algún dos seus obxectivos os seguintes: fomentar a actividade náutica, promover os produtos pesqueiros, fomentar o medio ambiente mariño e costeiro ou promover o patrimonio cultural marítimo pesqueiro