Como presentar un proxecto

Bases Reguladoras

O programa de axudas que contempla a Orde do 24 de maio de 2016 da Consellaría do Mar da Xunta de Galicia establece as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020.

Existen dúas tipoloxías de proxectos: produtivos (actividade económica de produción de
bens ou servizos que supón a creación ou mantemento de emprego) e non produtivos (actividades que non supoñan o inicio de actividades económicas e tamén proxectos de interese público que, aínda sendo actividades económicas, non xeren competencia con entidades do territorio).

Neste enlace poden descargarse os modelos de memoria para a presentación dos distintos tipos de proxectos, así como as follas de cálculo de apoio para cubrir as memorias.