Proceso de selección e contratación de persoal técnico do Galp Ría de Pontevedra – Resultado proba escrita tipo test

Rematado o prazo de presentación de instancias para a convocatoria dun posto de Persoal Técnico/a para a aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) no marco do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP 20142020), de conformidade coa base séptima “Admisión de Aspirantes”, dase publicidade á nota da proba escritatipo TEST.

  • Lucía González Mariño: 19
  • Jaime Rodríguez Fernández: 23

Así mesmo, de conformidade coa base oitava, ambos aspirantes están convocados para a realización da fase ENTREVISTA, o próximo 19 de maio as 17:00 horas, noficina do GALP Ría de Pontevedra, Dpto. exportadores nº14. Edificio da Lonxa do Porto de Marín